Popular Posts

7/25/2012

::Code::: whos on my wifi

::Code::: whos on my wifi: ဒီအပတ္ ဘာေရးရမလဲဆိုတာ အမ်ားႀကီးေပါ့ကြာ... ဒါေပမဲ့ ဘာျဖစ္သြားမွန္မသိဘူး... အလုိလိုမေရးခ်င္တာျဖစ္တယ္.... ခုေတာ့ ေရးျဖစ္ေအာင္ေရး လိုက္ပါတယ္.....